«Затверджено» Рішенням Загальних Зборів Учасників Повного  товариства

«Ломбард «П-ЕЛЕМЕНТ» Школенко і компанія»

Протокол № 2 від 17.01.2020 року.

Примірний                                                              Договір про надання ломбардом фінансового кредиту (Договір 1)

Сторони домовились, що Специфікація до цього Договору є невід’ємною його частиною, а закріплені в ній умови є істотними умовами цього Договору та обов’язковими для виконання. Кредитодавець (п.2 Специфікації до Договору 1,2 далі «Специфікація»), з одного боку, та «Позичальник» (п.3 Специфікації) з іншого боку, уклали цей договір про надання ломбардом фінансового кредиту, місце, номер і дату укладення якого зазначено в п.1 Специфікації, далі «Договір 1», про нижченаведене:

1.Кредитодавець надає, а Позичальник одержує фінансовий кредит грошовими коштами, надалі – «Кредит», у розмірі згідно п.7 Специфікації. Кредит надається позичальнику на власні потреби та не є споживчим кредитом. Кредит надається згідно внутрішніх Правил надання фінансових послуг Кредитодавцем та вимог чинного законодавства. Забезпеченням виконанням зобов’язань Позичальника за Договором 1 є заклад майна Позичальника згідно договору закладу майна до ломбарду, далі «Договір 2».Позичальник також повідомлений про кримінальну відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами (ст.222 КК України), зокрема за надання недостовірної інформації із метою одержання фінансового кредиту.

2.Позичальник має право:

2.1.достроково повернути суму кредиту та сплатити проценти за користування кредитом, виходячи з фактичного строку користування Кредитом, враховуючи перший день видачі кредиту та день повернення;

2.2.за наявності згоди Кредитодавця:

2.2.1. подовжити термін дії Договору 1, за умови часткового погашення заборгованості щодо сплати процентів за користування кредитом за той термін, на який Позичальник має намір подовжити дію Договору 1;

2.2.2.повернути частину Кредиту або отримати додаткову суму Кредиту, за умови повного погашення процентів за користування кредитом на день звернення-змінити строк користування кредитом,  в разі якщо за згодою Сторін буде відповідно зменшено/збільшено оцінну вартість Предмету закладу згідно Договору 2.

3.Кредитодавець має право:

3.1.у разі невиконання Позичальником своїх зобов’язань по Договору 1 у повному обсязі та у строк згідно п.2  Договору 1, Кредитодавець у будь-який час може задовольнити свої вимоги до Позичальника шляхом звернення стягнення на Предмет закладу згідно Договору 2. Якщо реалізація предметів закладу покрила витрати Кредитодавця із надлишком, то цей надлишок Позичальник забирає за заявою.

3.2.без згоди Позичальника передати свої права іншій особі за правочином (відступити право вимоги).

4.Позичальник зобов’язаний:

4.1.Позичальник  зобов’язується повернути  Кредитодавцю суму кредиту в повному обсязі та сплатити проценти за користування фінансовим кредитом в повному обсязі, що нараховуються на дату повернення кредиту, не пізніше дати,зазначеної у п.4 Специфікації, враховуючи перший день видачі кредиту та день повернення.У випадку, якщо датою повернення кредиту є вихідний або не робочий день ломбардного відділення Кредитодавця, то датою повернення кредиту вважається його наступний робочий день.

4.2.у разі невиконання своїх зобов’язань за Договором, Позичальник\Заставодавець зобов’язується самостійно виконати всі зобов’язання пов’язані зі сплатою відповідних податків згідно чиного законодавства. Кредитодавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

4.3.у разі, якщо Позичальник прострочив, а Кредитодавець не звернув стягнення на закладене майно Позичальника згідно Договору 2, Позичальник сплачує Кредитодавцю додаткові проценти від суми  кредиту за кожний день прострочення у сумі, що розраховується у відповідності до п.8 Специфікації. Тип процентної ставки за кредитом фіксований.

5.Кредитодавець зобов’язаний:

5.1.надати Позичальнику кредит в порядку та на умовах передбачених цим Договором.

5.2.не вимагати від Позичальника сплати інших платежів, окрім тих, що прямо передбачені цим Договором.

5.3.при втраті Позичальником Договорів 1 і 2, Кредитодавець видає Позичальникові дублікат Договору на підставі заяви.

6.Сума процентів за користування кредитом та додаткових процентів нараховується Кредитодавцем в день погашення фінансового кредиту чи подовження Договору 1, при цьому враховується перший день надання кредиту/подовження дії Договору 1 та враховується день погашення кредиту/сплати процентів за користування Кредитом при подовженні Договору 1, але в будь-якому випадку мінімальним строком для такого нарахування є один календарний день. Таким чином сума, обумовлена в п.9 Специфікації підлягає обов’язковому перерахунку з урахуванням фактичного строку користування кредитом на момент сплати.

7.Дані Договору 1, зазначені в Специфікації, є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, передбачених законодавством України та Договором 1. Кредитодавець має право без згоди Позичальника ознайомлювати з умовами Договору 1: а) третіх осіб до яких переходить право вимоги до Позичальника на підставі Договору, укладеного з Кредитодавцем; б) компетентним органам - в порядку та на умовах передбаченим Законом.

8.Підстави для пролонгації, припинення дії Договору 1.Договір фінансового кредиту припиняє свою дію у випадках:

8.1.повернення Позичальником суми фінансового кредиту та процентів за користування кредитом, які зазначені у Специфікації, а також сплати додаткових процентів у випадках, передбачених даним Договором   у тому числі в порядку п.п.3.2 Договору 1.;

8.2.звернення стягнення на закладене майно згідно з договором закладу майна до ломбарду (Договір 2).8.3.пролонгація Договору 1 оформлюється у письмовій формі шляхом викладення Специфікації  в новій редакції (або складено Додаток до Специфікації), що, відповідно, припиняє зобов’язання за договором попередньої редакції , яка є невід’ємною частиною Договору 1.

8.4.одностороння відмова від Договору 1 – не допускається.  Розірвання Договору 1 допускається лише за згодою Сторін. Договір 1 може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення Договору 1 другою Стороною.

9.За невиконання або неналежне виконання умов Договору 1 Сторони несуть відповідальність згідно з чинним в Україні законодавством та цим Договором.Договір 1 вважається укладеним з дати підписання Сторонами Специфікації. Строк дії Договору 1 визначається згідно п.4 Специфікації. Договір 1 може бути достроково припинено в порядку встановленому даним Договором чи відповідно до закону, але у будь-якому випадку Договір 1 діє до моменту фактичного задоволення грошових вимог Кредитодавця до Позичальника в повному обсязі. Зміни та доповнення до цього Договору1 вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані Сторонами. Будь-які пропозиції Позичальнику про зміну істотних умов Договору здійснюються протягом строку договору, не пізніше дати повернення Кредиту, зазначеної у п.4 Специфікації з дати його укладання, шляхом направлення Кредитодавцем Позичальнику повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення.

10.Позичальник ознайомлений зі змістом та умовами Правил надання фінансових послуг ПТ «Ломбард «П-Елемент» і повністю з ними погоджується та ПОЗИЧАЛЬНИК підтверджує власним підписом під Договором 1 та Специфікацією.Сторони домовились, що предмет закладу не страхується.

11.Позичальник/Заставодавець надає згоду на включення, обробку його персональних даних, наданих при укладенні цього договору, до облікової та реєструючої системи ломбарду – бази персональних даних, власником якої є Кредитодавець, а також відмовляється від додаткового письмового повідомлення щодо включення інформації про нього до бази персональних даних, а також додаткового повідомлення щодо передачі даних третім особам, зазначеним у Договорі 1.Позичальник повідомлен про мету збору персональних даних та права Позичальника – суб’єкта персональних даних, визначені Законом України "Про захист персональних даних".

12.Позичальник підтверджує, що отримав інформацію, зазначену частиною другою ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та в ст. 11 і 18 ЗУ «Про захист прав споживачів».

13.Договір  складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін. Номер, дата та місце укладення, зазначені в Специфікації, є відповідно номером, датою та місцем укладення Договору між Сторонами, на умовах визначених в даному Договорі про надання ломбардом фінансового кредиту.

Специфікація до Договору на звороті

                                                                                                                                Підписи сторін

 

Кредитодавця ________________/_____________________/                                         Позичальник ______________________/__________________/

                                      підпис                    П.І.Б.                                                                                           підпис                                          П.І.Б.  

 

Цим підписом засвідчую, що примірник укладеного Договору мені надано до початку надання фінансової послуги _____________/ ПІБ /

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація, що розкривається та/або надається перед укладанням Договору про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду (Договір 1,2), зазначена в статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» розміщена у куточку споживача та на власному веб-сайті: lombardua.com.ua. Позичальник (Заставодавець) своїм підписом засвідчує, що до укладення Договору 1,2, з інформацією яка повідомлена у письмовій формі ознайомлений, інформація надана достовірна і в повному обсязі і відповідає вимогам ч.1,2 ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», змістом та умовами Договору 1,2,цієї Специфікації, а також з «Правилами про надання фінансових послуг», ознайомлений у повному обсязі, їх положення йому зрозумілі і він повністю з ними погоджується.
Від Позичальника (Заставодавця) ___________________ П.І.Б.

1.

 Договір 1, 2 № ___ від _______ року (дата договору надання фінансового кредиту, закладу майна до ломбарду) (Специфікація)

  Телефон відділення

Сума кредиту

 

Сума відсотків за користування

 

Сума до повернення

 

Дата повернення

 

2.

Кредитодавець(Заставодержатель):  ______адреса:  ___________, від імені якого виступає _____, розташоване:______ тел. ____, в особі______ довiр._______вiд ___.

 

3.

 

Позичальник(Заставодавець):_________ ПІБ , який мешкає за адресою:_________
Документ, що посвідчує особу: _________ ІПН______

4.

Строк, на який надається Кредит (відповідає строку дії Договору 1 та Договору 2): __________.
Дата повернення Кредиту: _______ року. Дата надання Кредиту: ________ року

 

5.

Предмет___________; Hомер предмету:__________;
Опис предмету: _____________________________;

6.

Оцiнна вартiсть предмету за угодою сторін: _____________________;

7.

Сума Кредиту становить ____% вiд оцiнної вартостi, що дорівнює _______ грн. Сума видана Позичальнику з каси: __________ грн.

8.

При поверненнi кредиту Позичальник сплачує проценти за користування Кредитом iз розрахунку _______% в день вiд суми Кредиту, що cкладає:__грн.
Річна відсоткова ставку за кредитом становить _____%. Тип відсоткової ставки за Кредитом – фіксована. У разі невиконання своїх зобов'язань у строк, Позичальник сплачує додатково ______-% вiд суми Кредиту за кожний день прострочення погашення кредиту.

 

9.

Сума до повернення без урахування фактичного строку користування Кредитом: _______грн.

 

10.

Дана Специфікація є невід'ємною частиною Договору 1,2.Підписання Специфікації засвідчує фактичне укладення та ознайомлення зі змістом та умовами Договору1,2.Позичальник(Заставодавець), підписанням цієї Специфікації,також підтверджує, що він належним чином повідомлений та надає згоду на передачу(відступлення) Кредитодавцем (Заставодержателем) своїх прав та обов’язків за Договором 1,2. Позичальника (Заставодавець) повідомлено про включення його персональних даних до обліково-реєструючої системи ломбарду – бази персональних даних, власником якої є Кредитодавець(Заставодержатель), мету збору персональних даних, а також про права Позичальника (Заставодавця) – суб’єкта персональних даних, визначені ЗУ "Про захист персональних даних" та повністю згоден з описом і характеристиками Предмета, наведеними в п. 3,4,5,6,7,8 даної Специфікації, та жодних заперечень з цього приводу не має. Підписом я підтверджую, що не маю та не буду мати в майбутньому ніяких майнових чи інших претензій до ПТ «Ломбард П-Елемент» у зв’язку із механічним надпилюванням мого виробу.
Ідентифікація та верифікація Позичальника була здійснена згідно ст. 9 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» представником Кредитодавця.

 

 

 


Кредитодавець/Заставодержатель :__________________ПІБ


Позичальник/Заставодавець: ___________________ /[ ПІБ /

 

                                                                         Підпис                                                                                                                        підпис

 

 

 

Заповнюється при поверненнi Заставодержателем Предмету Заставодавцю:

Я, ____________________________ предмет одержав. Матеріальних, фінансових та інших претензій до Заставодержателя не маю.

                          ПІБ

 

 

 

 

"_____" __________________ 20___ р.


Заставодавець _______________________ (підпис)